Vilniaus Ozo gimnazija kviečia mokytis moksleivius pagal specializuoto ugdymo programas

Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio (7-8, I-
II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) kartu su sporto ugdymu)programas kasdieniu arba nuotoliniu mokymosi būdu, kovo 01 d. – kovo 31 d. (I priėmimo etapas) ir rugpjūčio 01 d. – rugpjūčio 27 d. (II etapas) dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius, Mokinių priėmimo komisijai (106 kab., darbo laikas: 9.00-16.00 val.), elektroniniu paštu ([email protected]) ir registruotu laišku.

Pageidaujantys mokytis Gimnazijoje Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Nustatyto pavyzdžio rašytinį prašymą (Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų
  (globėjų); 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų,
  rūpintojų) rašytinį sutikimą). Prašymo formą rasite: www.ozogimnazija.lt (paskyroje
  „Priėmimas“).
 2. Pageidaujantis mokytis I gimnazijos klasėje pateikia 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų
  pažymėjimo kopiją (iki 06-23).
 3. Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo
  kopiją ir pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį.
 4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Lietuvos sporto centro medicinos departamento skyrių (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio,
  Šiaulių, Vilniaus) „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“, patvirtintą
  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515
  „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (Forma 068/a).
 6. Nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją – raštą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka
  meistriškumo rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
  2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų
  tvirtinimo“.
 7. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.
 8. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą
  savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta). (Tik asmenims, atvykstantiems
  mokytis iš kitų Lietuvos regionų).
 1. Asmens nuotraukas (2 vnt.) (3×4 cm).
  Priėmimo pirmenybė teikiama prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų sportininkams.

Vilniaus Ozo gimnazija siūlo:
 Specialų pamokų tvarkaraštį, leidžiantį mokiniams dalyvauti treniruotėse 2 kartus per dieną.
 Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą maitinimą (pietus) Vilniaus m. mokiniams.
 Mokiniai, atvykę iš Lietuvos regionų, apgyvendinami bendrabutyje, suteikiamas visos dienos
maitinimas.
 Nepertraukiamą ugdymo procesą ilgalaikių stovyklų ir varžybų metu.

Vilniaus Ozo gimnazija vienintelė Lietuvoje siūlo nuotolinį mokymą asmenims,
pageidaujantiems mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties kartu su sporto ugdymu
programas:

Išvykusieji į ilgalaikes treniruočių stovyklas ir varžybas, sportuojantys užsienio šalių sporto klubuose
nuotoliniu būdu gali mokytis visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse).
Mokiniams siūloma:
 Lankstus patogus pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštis.
 Akivaizdžios pamokos programa ,,Zoom“.
 Mokytojų konsultacijos Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 Pilnavertis reguliarus mokymasis su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai
parengtomis e.pamokomis.
Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:
Alvidas Raškauskas
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel.nr.: +370 612 41577, el. paštas: [email protected]

Vilda Skairienė
Vilniaus Ozo gimnazijos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.nr.: +370 61878937, el. paštas: [email protected]