Naudojimosi Varėnos sporto centro stadionu ir sporto aikštynais taisyklės

NAUDOJIMOSI VARĖNOS SPORTO CENTRO STADIONU IR SPORTO AIKŠTYNAIS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Varėnos sporto centro stadioną ir sporto aikštynus, adresu Basanavičiaus g. 2A, Varėna, eksploatuoja Varėnos sporto centras (toliau – Centras). Šios taisyklės nustato naudojimosi Centro stadionu ir sporto aikštynais tvarką naudotojams.
 2. Centro stadioną sudaro: pagrindinė futbolo aikštė, žiūrovų tribūna, krepšinio aikštelė, šoliaduobė, lengvosios atletikos bėgimo takai, rūbinės, pagalbiniai pastatai, lauko tualetai (kuriais galima naudotis tik varžybų, stovyklų, renginių metu).
 3. Sporto aikštynus sudaro: tinklinio, lauko teniso, rankinio/futbolo aikštelės.
 4. Stadiono ir sporto aikštynų lankytojai, savarankiškai ir organizuotai sportuojantys asmenys privalo griežtai laikytis šių Taisyklių.

II. SKYRIUS

BENDRA STADIONO IR SPORTO AIKŠTYNŲ EKSPLOATAVIMO TVARKA

 1. Stadiono ir sporto aikštynų darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į oro sąlygas ir skelbiamas prie įėjimo į stadioną. 
 2. Stadionu ir/ar sporto aikštynais lankytojams galima naudotis nurodytu laiku, jei tuo metu ten nevyksta su sporto centru suderinti renginiai, varžybos ar užsiėmimai.
 3. Pirmumo teisę vykdyti užsiėmimus, treniruotes ar varžybas turi su Centro
  administracija tvarkaraštį suderinę treneriai, klubai, organizacijos.
 4. Neatlygintinai stadionų gali naudotis Varėnos rajono bendruomenė. Kiti asmenys, įstaigos ar organizacijos norėdamos pasinaudoti stadionu ir/ar sporto aikštynais kreipiasi į Centro administraciją ir suderinę stadiono ir/ar sporto aikštynų nuomos laiką pasirašo nuomos sutartį, pagal Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.T-VIII-404 (Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-VIII-944 redakcija) patvirtintus įkainius.

III. SKYRIUS

ELGESIO STADIONE IR SPORTO AIKŠTYNUOSE TAISYKLĖS

 • Lankytojams, naudotojams stadione ir/ar sporto aikštynuose d r a u d ž i a m a:
  • sportuoti, žaisti ir vaikščioti avint ne sportinę avalynę;
  • vaikščioti bėgimo takais šiaurietiško ėjimo lazdomis be specialių apsaugų;
  • važinėti veja, bėgimo takais bet kokiomis transporto priemonėmis. Įvažiuoti į stadiono  teritoriją galima tik su Centro administracijos leidimu;
  • ateiti neblaiviems, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis;
  • įsinešti gėrimus stiklinėje taroje ar skardinėse;
  • laistyti skysčius ant dangos;.
  • mėtyti ar palikti aštrius ir kietus daiktus;
  • spjaudyti kramtomąją gumą, riešutų kevalus, saulėgrąžas ir pan.;
  • laipioti per tvoras, ant kėdžių, lipti per aikštelių aptvarus;
  • įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, deginti petardas ir kitokias pirotechnikos priemones;
  • viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, gestus kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar jos turinys.
  • gadinti dangą, tinklus, kitą inventorių;
  • vedžioti naminius gyvūnus;
  • rėkauti,  švilpauti, keiktis ar trukdyti kitiems žaidėjams;
  • rūkyti tam neskirtuose vietose, šiukšlinti ar kitaip teršti stadioną ir sporto aikštynus;
 • Stadione ir/ar sporto aikštynuose vykstančių varžybų dalyviai ir žiūrovai šiukšles privalo mesti į stadiono ir/ar sporto aikštynų teritorijoje esančias šiukšlių dėžes arba jas išsinešti iš stadiono ir/ar sporto aikštynų teritorijos.
 • Privaloma laikytis sanitarinių–higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, tausoti stadiono ir sporto aikštynų inventorių, naudotis Centro tualetais.
 • Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir/ar sporto aikštynuose ir naudojimosi stadionu ir/ar sporto aikštynais taisyklių laikymąsi bei padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, nuomos sutartis sudarę asmenys.
 • Lankytojas, patekęs į stadioną ir/ar sporto aikštynus, prisiima bet kokią riziką, galinčią kilti jam būnant stadione ir/ar sporto aikštynuose, įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo turto praradimo ir/ar sugadinimo, riziką dėl bet kokio kito stadione ir/ar sporto aikštynuose galinčio įvykti incidento.
 • Sporto centras neatsako ir negali būti laikomas atsakingu už lankytojų stadione ir/ar sporto aikštynuose neatsargų elgesį, patirtą žalą, fizinius sužalojimus, traumas ir kitas neigiamas pasekmes.
 • Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių užsiėmimų ar renginių metu, tenka nuomininkui.

IV. SKYRIUS

BENDRA RŪBINIŲ EKSPLOATAVIMO TVARKA, ELGESIO RŪBINĖSE TAISYKLĖS

 1. Rūbinės skirtos persirengti ir nusiprausti asmenims, žaidžiantiems stadione ir/ ar sporto aikštynuose vykstant varžyboms ar renginiams. Kitiems asmenims, taip pat kitai nei nurodyta paskirčiai, rūbinėmis naudotis draudžiama.
 2. Rūbinėse draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitaip svaigintis.
 3. Pastebėjus rūbinėse sulaužytą inventorių, apie tai reikia nedelsiant informuoti Centro administraciją.
 4. Centras neatsako už rūbinėse paliktų daiktų saugumą ir bet kokius nuostolius, patirtus naudojantis rūbinėmis.

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 • Ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys ar susiję su šiomis taisyklėmis, jų pažeidimu, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmenys padarę turtinę žalą stadiono ir/ar sporto aikštynų įrenginiams, dangai atsako Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta drausminamąją, materialine ir baudžiamąja atsakomybe.
 • Už taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių atlyginimo.
 • Asmenys, sistemingai pažeidinėjantys stadiono ir/ar sporto aikštynų naudojimosi taisykles, nebus įleidžiami į stadioną ir sporto aikštynus.
 • Dėl papildomos informacijos kreiptis į sporto centro administraciją ar telefonu +370 (310) 52 246  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. arba el. p. sporto.centras@varena.lt.
 • Kiekvienas asmuo įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną ir/ar į sporto aikštynus, ir/ar į rūbines, tuo patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Stadionas ir sporto aikštynai yra stebimi vaizdo kameromis ir saugomi saugos tarnybos.